تخمین چیست؟


تخمین یا استیمیت همان پیش فاکتور است.درصورتی که آنرا بپذیرید تبدیل به فاکتور خواهد شد و پروژه شما ایجاد می گردد

Did you find this article useful?