راهنمای فارسی

  • تخمین چیست؟

    تخمین یا استیمیت همان پیش فاکتور است.درصورتی که آنرا بپذیرید تبدیل به فاکتور خواهد شد و پروژه شما ایجاد می گردد...